• Homepage
  • >
  • Plant-based
  • >
  • โครงการใหม่ไอเดียบรรเจิด จับมือสถาบันการศึกษา เพื่อแนะนำอาหารแพลนต์เบส

โครงการใหม่ไอเดียบรรเจิด จับมือสถาบันการศึกษา เพื่อแนะนำอาหารแพลนต์เบส

โครงการมื้อนี้เพื่ออนาคตเจาะตลาดประเทศไทยเป็นประเทศล่าสุด

โครงการนี้ดำ เนินงานโดยซิเนอร์เจีย แอ นิมอล โดยมีเป้าหมายที่จะร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย ตลอดจนบริษัทและ สถาบันของรัฐ เพื่อช่วยเสิร์ฟมื้ออาหารที่ดีกว่าต่อสิ่งแวดลอ้ มโดยการเพิ่มเมนูแพลนต์เบสในรา้ นอาหารและ โรงอาหารของสถาบัน พรอ้ มทั้งใหก้ ารสนับสนุนจากนักกำ หนดอาหารและเชฟโดยไม่มีค่าใชจ้ ่าย แนวคิด
ของโครงการคือ เสิร์ฟอาหารแพลนต์เบส 100 เปอร์เซ็นต์ อย่างนอ้ ยหนึ่งวันต่อสัปดาห์เพื่อรักษาสิ่งแวดลอ้ ม และสุขภาพของมนุษย์ โครงการรับประกันว่ารสชาติอร่อยและสารอาหารตรงหลักโภชนาการแน่นอน

“สุขภาพของมนุษย์และความยั่งยืนเป็นสองปัญหาที่เราพยายามแกไ้ ขในประเทศไทย” กล่าวคุณจันจรี เชียร วิชัย ผูจั้ดการโครงการมื้อนี้เพื่ออนาคต “คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าดว้ ยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศแนะนำ ว่า การลดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์และการเพิ่มการบริโภคอาหารแพลนต์เบสเป็นวิธีที่ดี เพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

Nourishing tomorrow

โครงการ Alimentando el Mañana หรือโครงการมื้อนี้เพื่ออนาคตเริ่มตน้ จากประเทศโคลอมเบียในปี 2019 และประสบความสำ เร็จในการประสานงานกับ 11 องค์กรในกลมุ่ ประเทศลาตินอเมริกา โดยมีศักยภาพในการ เสิร์ฟอาหารแพลนต์เบสกว่า 1.1 ลา้ นมื้อต่อปี โคลอมเบียเป็นประเทศทดลองที่มีผลตอบรับดี และขณะนี้ซิ เนอร์เจีย แอนิมอลกำ ลังขยายโครงการสู่ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ โครงการมื้อนี้เพื่ออนาคตเริ่มตน้ ใน อินโดนีเซียและอาร์เจนตินาในปี 2021 เช่นเดียวกัน 

“งานวิจัยเผยว่าคนไทยกังวลเรื่องสิ่งแวดลอ้ มมากที่สุด เราหวังว่าคนไทยจะเห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างอาหารที่เรากินกับรอยเทา้ นิเวศจากอาหาร เราเล็งเห็นว่า ประเทศไทยมีแนวโนม้ ที่โครงการนี้จะประสบความสำ เร็จเป็นอย่างมาก” คุณจันจรี กล่าว

Nourishing tomorrow

คุณจันจรีกล่าวเพิ่มว่าความพิเศษของโครงการคือ องค์กรที่เขา้ ร่วมสามารถใชบ้ ริการจากผูเ้ ชี่ยวชาญดา้ นการ ปรุงอาหารและนักกำ หนดอาหารโดยไม่มีค่าใชจ้ ่ายใดๆ และโครงการใหค้ ำ มั่นว่าค่าใชจ้ ่ายทั้งหมดของเม นูใหม่จะเท่าเดิมหรือประหยัดกว่าเดิม นอกจากนี้ซิเนอร์เจีย แอนิมอลจะเป็นผูจั้ดงานอีเวน้ ท์และกิจกรรมเพื่อ สรา้ งความตระหนักรูใ้ นหมพู่ นักงาน คุณครู นักเรียน และผูป้ กครอง

เพื่อใหแ้ น่ใจว่าเมนูมีความเหมาะสมทางโภชนาการและถูกปากนักเรียน โครงการทำ งานร่วมกับนักกำ หนด อาหารและเชฟที่ผ่านการรับรอง ผูใ้ หก้ ารฝึกอบรมกับพ่อครัวของสถาบัน นอกเหนือจากนั้น โครงการมื้อนี้ เพื่ออนาคตมีแนวปฏิบัติที่ใหค้ วามสำ คัญกับการใชวั้ตถุดิบทอ้ งถิ่น ส่งเสริมอาหารแพลนต์เบสดั้งเดิม ตลอด จนรังสรรค์อาหารจานโปรดของทอ้ งถิ่นขึ้นใหม่เป็นอาหารจากพืช โดยไม่กระทบต่อรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์

ส่งเสรมิ วิถีการบรโิ ภคที่ยงั่ ยืนและดีต่อสุขภาพมากขนึ้ ในกลุ่มประเทศกำ ลงั พฒั นา (Global South)

ปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ต่อคนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี นับตั้งแต่ปี 2015 จนถึง ปี 2019 อา้ งอิงจากหนังสือยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ปี 2020 – 2024 รายงานครอบคลุมเนื้อสดและเนื้อแปรรูป เนื้อปรุง สุก ไข่ไก่ นมวัว และผลิตภัณฑ์นมวัว “การปฏิบัตินี้ตรงกันขา้ มกับคำ แนะนำ ดา้ นการบริโภคแบบยั่งยืนและดี ต่อสุขภาพ” คุณจันจรีกล่าว

Meat

แมว้ ่าประเทศไทยจะผลิตผักและผลไมใ้ นปริมาณมากและหลากหลาย แต่โดยเฉลี่ยแลว้ ผูช้ ายไทยบริโภคผัก และผลไมเ้พียง 268 กรัมต่อวัน และผูห้ ญิงไทย 283 กรัมต่อวัน ในขณะที่คำ แนะนำ ขั้นต่ำ ขององค์การ อนามัยโลก (WHO) คือ 400 กรัมต่อคนต่อวัน การบริโภคผลไมแ้ ละธัญพืชไม่ขัดสีไม่เพียงพอและการ บริโภคโซเดียมสูงเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตทั่วโลก โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุหลักของการ เสียชีวิตจากอาหาร รองลงมาคือโรคมะเร็งและโรคเบาหวานชนิดที่ 2

นอกจากจะดีกว่าต่อสุขภาพ การรับประทานอาหารที่มีผักมากขึ้นและผลิตภัณฑ์จากสัตว์นอ้ ยลงยังมีความ ยั่งยืนมากกว่า ขอ้ มูลล่าสุดแสดงใหเ้ห็นว่าการเปลี่ยนวิถีการบริโภคของประเทศไทยเป็นอาหารจากสัตว์มาก ขึ้นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ ม ขอ้ มูลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในปี 2018 เผยว่าภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยมีส่วนทำ ใหเ้ กิดคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 61.29 ลา้ นตัน (CO2eq) โดยรอ้ ยละ 23.8 เกี่ยวขอ้ งกับการปศุสัตว์

ในประเทศไทย การเผาป่ าเพื่อเตรียมที่ดินสำ หรับการเกษตรเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีค วามตอ้ งการทางตลาดสูงมากในไทยไดป้ ล่อยมลพิษสู่อากาศ คุณภาพอากาศในบางส่วนของภาคเหนือของ ประเทศไทยสูงกว่ามาตรฐานสากลถึง 40 เท่า ประเทศไทยต่อสูกั้บปัญหามลพิษทางอากาศมาหลายปี

Pollution thailand

Image Source: Travel Daily Media

ไม่ต ้ องสงสัยเลยว่าระบบอาหารปัจจุบันกำ ลังทำ ร ้ ายสิ่งแวดล ้ อมและสุขภาพของเรา นาฬิกากำ ลังเดิน แต่เรา ยังพอมีโอกาสที่จะย ้ อนเข็มนาฬิกา หากเราเริ่มเปลี่ยนวิถีการบริโภคเดี๋ยวนี้” คุณจันจรีกล่าว “นี่คือเหตุผลที่ เรารูสึ้กตื่นเตน้ มากที่ไดเ้ ริ่มทำ งานกับสถาบันในไทยที่มงุ่ มั่นเพื่ออนาคตของเราบนโลกใบนี้”

เรียนรูเ้พิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการไดที้่ https://www.nourishingtomorrowthai.org

Follow Us:

Check out Bangkok's full list
of vegan restaurants:

Including menus, social media links & contact details!


In This Article

Latest

40 ผลิตภัณฑ์แพลนต์เบสที่ซื้อได้ในร้าน TURTLE

เราได้รวบรวม 40 ผลิตภัณฑ์แพลนต์เบส (วีแกน) ที่สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Turtle Shop ที่สถานี BTS สำหรับช่วงเวลาหิวแบบฉุกเฉินในเวลาที่ต้องหยุดพักหาขนมทานในครั้งต่อไป!

ขนมปังวีแกน ซื้อที่ไหน ในประเทศไทย | 2567

ขนมปัง ฟังดูเหมือนเป็นของกินทั่วๆไปที่น่าจะเป็นวีแกน แต่หารู้ไม่ เจ้าขนมอบนุ่มฟู ที่เป็นอาหารประจำของใครหลายๆคน ส่วนใหญ่แล้ว ผสมนมวัว หรือนมผง (และบางทีมีผสมไข่ไก่ด้วย!)

เปิดเผยความจริงของสารอาหารสำคัญที่เป็นไปได้ว่าคุณอาจละเลยมันอยู่

รวมไปถึงปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไทรอยด์ ดังนั้นเรามาค้นคว้าความสำคัญของไอโอดีนว่าทำไมมันถึงถูกนำเสนอในผลิตภัณฑ์จากสัตว์และเราสามารถหาได้จากที่ไหนในอาหารแพลนต์เบส

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Stay up to date with sustainability news!

Latest Posts

40 plant-based Turtle Shop BTS
เราได้รวบรวม 40 ผลิตภัณฑ์แพลนต์เบส (วีแกน) ที่สามารถหาซื้อได้ที่ร้าน Turtle Shop ที่สถานี BTS สำหรับช่วงเวลาหิวแบบฉุกเฉินในเวลาที่ต้องหยุดพักหาขนมทานในครั้งต่อไป!
Nine Bakery
ขนมปัง ฟังดูเหมือนเป็นของกินทั่วๆไปที่น่าจะเป็นวีแกน แต่หารู้ไม่ เจ้าขนมอบนุ่มฟู ที่เป็นอาหารประจำของใครหลายๆคน ส่วนใหญ่แล้ว ผสมนมวัว หรือนมผง (และบางทีมีผสมไข่ไก่ด้วย!)
Iodine Nutrients
รวมไปถึงปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไทรอยด์ ดังนั้นเรามาค้นคว้าความสำคัญของไอโอดีนว่าทำไมมันถึงถูกนำเสนอในผลิตภัณฑ์จากสัตว์และเราสามารถหาได้จากที่ไหนในอาหารแพลนต์เบส
Scroll to Top